Podmínky užití

Tyto podmínky upravují používání aplikace "Thematronic"(dále jen „aplikace“), která je určena pro každého, kdo si koupí výrobek firmy Thematronic s.r.o., JER1 - WIFI, UNIREG1, UNIREG2.

Poskytovatelem této aplikace je společnost Thematronic s.r.o. se sídlem v Jalubí 433, 687 05 Jalubí, IČO: 05460271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, 95426.

Uživatelem této aplikace je každá osoba, která se registrovala v systému. Aplikaci je možné používat ve všech zařízeních s operačním systémem iOS Android nebo Windows.

Užívání základní aplikace není podmíněno uhrazením poplatku a lze ji používat zdarma. Nadstavbové funkce aplikace budou zpoplatněny a tyto bude možné zakoupit.

Přihlášením do aplikace uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito podmínkami používání.

Prostřednictvím aplikace je možné prohlížet její obsah, získávat informace a údaje o stavu zařízení. Uživatel si může v aplikaci založit uživatelský účet a získávat informace ze svých zařízení dle nastavených kritérií. Tyto funkce mohou být poskytovatelem průběžně měněny nebo nahrazeny jinými.

Každá osoba používající aplikaci je povinna při používání obsahu aplikace dodržovat tyto podmínky používání a všeobecně závazné právní předpisy platné a účinné na území České republiky.

Uživatel bere na vědomí, že aplikace je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. Uživatel aplikace není oprávněn aplikaci jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, dekompilovat nebo s ní manipulovat v rozporu s jejím účelem. Poskytovatel poskytuje uživateli aplikace nevýhradní licenci k Aplikaci, a to pouze v rozsahu nezbytně nutném k řádnému a obvyklému užívání aplikace. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě.

Poskytovatel aplikace nenese odpovědnost za žádné škody způsobené používáním aplikace. Poskytovatel aplikace nenese odpovědnost za správnost údajů zobrazených v detailu zařízení. Uživatel aplikace bere na vědomí a souhlasí s tím, že používá aplikaci bez jakýchkoli záruk a na svou vlastní odpovědnost.

Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel bude v rámci plnění svých smluvních závazků vztahujících se k používání aplikace nezbytně zpracovávat osobní údaje uživatele v rozsahu, v jakém je uživatel zadá do uživatelského profilu, a to po dobu používání aplikace. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Uživatel prohlašuje, že osobní údaje poskytuje poskytovateli dobrovolně, pro účely správného fungování všech funkcí aplikace na dobu jejího užívání. Svá práva týkající se zpracování osobních údajů může uživatel coby subjekt údajů uplatnit na emailové adrese poskytovatele, hotline@thematronic.cz. Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění závadného stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění, přenos či likvidaci jeho údajů a další práva vyplývající z nařízení 2016/679. Uživatelem poskytnuté osobní údaje budou u správce dostatečně zabezpečeny a budou zpracovávány automatizovaně v elektronické podobě, případně manuálně.

Poskytovatel aplikace je oprávněn kdykoliv změnit tyto podmínky používání aplikace, jakož i kdykoliv ukončit používání aplikace.

Tyto podmínky používání aplikace jsou platné od 25. 5. 2018.