Ochrana osobních údajů

Thematronic s.r.o., se sídlem Jalubí 433, 687 05 Jalubí, IČO: 05460271, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 95426.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů slouží k informování zákazníků společnosti Thematronic o jejích postupech při ochraně soukromí a o právech, která u ní mohou zákazníci uplatnit v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů.

Společnost Thematronic, vědoma si důležitosti ochrany soukromí, dbá o maximální zabezpečení údajů poskytnutých svými zákazníky. Za účelem ochrany osobních údajů před neoprávněným použitím nebo zpřístupněním zavádí přísné kontrolní postupy zabezpečení zpracovávaných dat při využití špičkových produktů a řešení. Vynakládá též přiměřená opatření pro zajištění správnosti, úplnosti a aktuálnosti osobních údajů. Zákazníky poskytnuté osobní údaje sdílí jen s takovými třetími stranami, které jsou smluvně zavázány poskytnout odpovídající úroveň ochrany. Při interakci se zákazníky podniká společnost Thematronic přiměřené kroky k ověření jejich totožnosti, například pomocí uživatelského jména a hesla; až poté umožní přístup k osobním údajům. Používá přiměřené fyzické, technické a administrativní postupy pro zabezpečení shromažďovaných a zpracovávaných osobních údajů s cílem zabránit neoprávněnému přístupu nebo zpřístupnění a zajistit, aby údaje zákazníků byly využity jen oprávněným způsobem.

Společnost Thematronic ručí za zákonnost užívání osobních údajů tak, aby byly používány výhradně za účelem poskytování služeb zákazníkům při zohlednění stavu a odůvodnitelných požadavků techniky, s cílem zajistit a trvale zkvalitňovat poskytované služby, podporovat inovaci a zvyšovat uživatelský komfort.

Společnost Thematronic uchovává osobní údaje zákazníků výhradně způsobem, který vyžaduje nebo povoluje zákon, a to pouze po dobu, dokud mají tyto údaje legitimní obchodní účel. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů 2016/679 ze dne 27. dubna 2016. Shromažďování a zpracování osobních údajů společností Thematronic je nezbytné pro řádné poskytování jejích služeb, včetně analýzy, diagnostiky, řešení problémů a optimalizace funkcí produktů a služeb; shromažďování a zpracování osobních údajů společností Thematronic tedy probíhá v rámci plnění smluvních závazků vztahujících se k používání aplikací, a to v rozsahu, v jakém zákazníci zadají své osobní údaje do uživatelského profilu, a během doby, po kterou je daná aplikace příslušným zákazníkem používána.

Zákazníky poskytnuté osobní údaje bude společnost Thematronic zpracovávat automatizovaně v elektronické podobě, v případě potřeby též manuálně.

Svá práva týkající se zpracování osobních údajů mohou zákazníci uplatnit na emailové adrese poskytovatele, hotline@thematronic.cz. Zákazníci mají právo na přístup ke svým osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění závadného stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění, přenos či likvidaci svých údajů a další práva vyplývající z nařízení 2016/679.